Montessori Metóda

ČO JE TO MONTESSORI

Hlavný pojem v Montessori pedagogike je sloboda. Neznamená to ale, že dieťa si môže robiť, čo chce. Dieťa má možnosť vybrať si činnosť podľa svojho záujmu , ktorá ho najviac zaujíma, avšak pri akejkoľvek činnosti existujú v rámci skupiny spoločné pravidlá založené na princípe rešpektu a vzájomnej zdvorilosti. Aj M.Montessori tvrdí, že sloboda a disciplína „sú dve veci, ktoré vždy idú spolu ruka v ruke, v skutočnosti sú to aspekty tej istej veci“ … a pokiaľ „v triede disciplína chýba, je tam nejaký nedostatok ohľadne slobody“. A teda dieťa má toľko slobody, pokým neovplyvňuje slobodu niekomu inému. Tieto pravidlá v triede rešpektujú aj dospelí.

Montessori pedagogika je alternatívny výchovne vzdelávací program, ktorý postupuje podľa zásad navrhnutých lekárkou a pedagogičkou talianskeho pôvodu Máriou Montessori (1870 - 1952) na začiatku 20. storočia.

Pedagogika typu Montessori je zameraná na podporu dieťaťa pri rozvíjaní jeho poznatkov a zručností. Dieťa je považované za osobnosť od prírody dobrú, ktorá by mala byť vo svojej činnosti dospelými podporovaná. Aktivity dieťa vykonáva pre uspokojenie seba samého, nie vyučujúceho. Samotné učenie by potom malo prebiehať bez zbytočného stresu a ďalších prejavov s negatívnym dopadom na psychiku dieťaťa

PREČO MONTESSORI?

Deti do 6 rokov sa v Montessori triedach vzdelávajú prostredníctvom všetkých zmyslov a svojím individuálnym tempom, pričom si každý má možnosť slobodne vybrať inú činnosť podľa vlastného záujmu. Deti pracujú individuálne alebo v menších skupinách. Učenie sa tak pre dieťa stáva vzrušujúcim objavovaním, ktoré vedie ku koncentrácii, sebadisciplíne, silnej motivácií napredovať a láske k učeniu.

Deti v Montessori triedach tvoria, experimentujú, vymýšľajú a majú dostatok priestoru na rozvíjanie svojho tvorivého potenciálu. Maria Montessori vo svojej filozofii nazýva tento proces „rozvíjanie imaginácie“, teda podporovanie predstavivosti. Dieťa vo veku do 6 rokov ešte nevie rozoznať, čo je reálne a čo je vymyslené. Najmä v dnešnom období falošných podnetov a vymyslených superhrdinov sa dieťa môže dostať do zajatia nereálnych predstáv. Našou povinnosťou je dieťa od takéhoto ,,falošného,, sveta uchrániť.

Výsledky štúdií v USA odhalili značné výhody v prospech žiakov vzdelávaných v Montessori školách, a to v oblasti vedomostí, ale i správania sa. U 5-ročných detí sa prejavili obrovské rozdiely, hlavne v oblasti matematiky a jazyka, konkrétne v množstve poznaných písmen, schopnosti izolácie a lokalizácie hlások, poznania základných matematických symbolov. V oblasti sociálnej interakcie montessori deti prejavili omnoho väčší záujem o spravodlivosť, poctivosť, vzájomný rešpekt, ale sú aj viac zdvorilé a trpezlivé.

ROLA MONTESSORI LEKTORA

Hlavnou úlohou Montessori učiteľa je na základe pozorovania detí, poskytnúť dieťaťu sprievod a pomoc, keď o ňu dieťa požiada, alebo keď si samo nevie rady. Vzťahy v triede sú založené na vzájomnom rešpekte, čo neznamená, že tento vzťah nie je plný lásky a nehy. Dôležité miesto má empatická komunikácia bez hodnotenia, posudzovania, alebo odsudzovania. Je potrebné, aby dieťa samo spoznalo chybu a malo ju možnosť napraviť. Je to pre neho skúsenosť, ktorá je v procese poznávania sveta a učenia sa nevyhnutná. Prostredníctvom nej sa stáva dieťa nezávislé od autority dospelého, čím získava pocit slobodnej a jedinečnej bytosti. Najhlbší dôkaz lásky voči dieťaťu je rešpekt. Milovať dieťa znamená prijať ho také, aké je, aj s jeho chybami, a byť mu na ceste životom partnerom a pomocníkom.

ZÁSADY MONTESSORI

Výučba v Montessori zariadeniach sa riadi niekoľkými zásadami, medzi ktoré patria:

 • Podpora činnosti dieťaťa;
 • Nenapomínanie, absencia trestov;
 • Neautoritatívny, nenátlakový prístup;
 • Učiteľ ako Facilitátor, sprievodca dieťaťa;
 • Použitie materiálov a pomôcok s ohľadom na vek a psychický vývoj dieťaťa;
 • Primerané použitie uznania, snaha o nevybudovanie závislosti dieťaťa na pochvalách;
 • Posilnenie zdravého sebavedomia a sebadôvery dieťaťa, podpora jeho bezpečia;
 • Princíp tzv. Delenej zodpovednosti (dieťaťu je poskytovaná sloboda iba v tých prípadoch, keď je schopné s ňou adekvátne naložiť);
 • Dieťa aktívne prispieva ku konštrukcii svojho vzdelania;
 • Možnosť voľby materiálov a pracovného miesta;
 • "Pripravené prostredie", ktoré berie do úvahy vývoj detí a ich schopnosti;
 • Chápanie chýb, ako nutnosti hlbšieho precvičenie učiva;

Nebude mať moje dieťa problém s nástupom do tradičnej školy?

Pokiaľ sa po ukončení Montessori materskej školy rozhodnete pre vzdelávanie svojho dieťaťa v klasickej škole, jeho nová učiteľka to určite uvíta. Dieťa z takejto škôlky prichádza viac pripravené, je schopné sústrediť sa, pozná písmená i číslice, má veľmi veľa informácií. K tomu je aj zdvorilé , láskavé a ctí pravidlá. Pre plnohodnotný rozvoj vášho dieťaťa je pre neho najlepšou alternatívou pokračovať vo vzdelávaní na Montessori škole, alebo minimálne v inej alternatíve, ktorá si za cieľ kladie vzdelávať deti tak, aby neprestali milovať učiť sa.